نمایندگی‌های ناخونک در ایران

لیست نمایندگی‌ها

شهر نام نماینده
اصفهان سلیمی
اردبیل ولی زاده
بندرعباس زارعی
تبریز فرش باف
شیراز شاه شوازی
زاهدان غفاری
کاشان اربابپور
رشت کاظمی
کرمانشاه یوسفی
قم حیدری
همدان زارعی
طبس قیصری
قزوین خضری
طبس قیصری
تبریز خداداده
شیراز دهقانیان
یزد سالاری
بیرجند کیوانی
ایرانشهر – سراوان اربابی
نیشابور قادری
جاسک کریمی
یاسوج سوف باف
کرج توحیدی